Elevernas riksförbund

Elevernas Riksförbund, tidigare Sveriges elevråd – SVEA, är en organisation av och för elever som arbetar för en bättre och mer demokratisk skola. Elevernas Riksförbund samlar och stärker elevorganisationer i demokratiska forum, värnar om elevers rättigheter samt representerar och för fram elevers röst. 

Organisationen verkar i intresse av dess medlemmar, som utgörs av elevråd, elevkårer och andra former av elevorganisationer på övre grundskolan och gymnasiet. Elevernas Riksförbund driver också olika projekt och erbjuder en rad olika utbildningar, bland annat för elevskyddsombud.

Syftet med samverkan mellan Demokratibygget och Elevernas riksförbund är att stärka elevers kunskap om demokratiskt beslutsfattande. Genom att dra på parternas olika kompetenser och styrkor avser samarbetet stärka det demokratiska arbetet i skolan ur ett helhetsperspektiv, både vad gäller elevers förståelse för demokrati, närhet till och förankring i lokalt beslutfattande, samt tillgång till verktyg och förutsättningar för elevorganisering och ökat inflytande i skolan. 

Tjäna unga ledare

Vi är många organisationer i civilsamhället som arbetar för ungas plats i demokratin. I nätverket Tjäna Unga ledare som startades på initiativ av Raoul Wallenberg Academy, samlas organisationer som arbetar för att skapa en mer inkluderande demokrati för och med unga. Vi jobbar för att gemensamt skapa kortsiktiga och långsiktiga möjligheter till att öka förutsättningarna för att inkludera unga i vår demokrati, skapa opinion och öka förståelsen för vikten av att lyssna på ungas röster. Vi vill också möjliggöra samarbeten och stärka aktörer, som arbetar med/för unga och demokrati, så att de kan nå ut och påverka. 

I nätverket deltar A million minds, Amnesty International Sverige, Ashoka, Changers hub, Demokratibygget, Fryshuset, Future minds, FUB Ung,The Good talents, Raoul Wallenberg Academy, Run for Office, Scouterna, Sveriges Elevkårer och Sveriges Ungdomsorganisationer – LSU. 

Under Järvaveckan 2022 finns vi på plats för att ge unga en plats för samtal och dialog samt lyfta vilka hinder som unga möter och hur vi kan ta tillvara ungas röst.

Vår demokrati - värd att värna varje dag

Kommittén Demokratin 100 år hade under åren 2018 – 2021 i uppdrag av regeringen att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. 

Insatserna är kopplade till att Sverige firar 100 år av demokrati, och de samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Demokratibygget har bidragit aktivt i insatserna genom att vara bland de första organisationder som skrev under Deklarationen för en stark demokrati, och gjorde ett antal åtaganden. Föreningen är en av 310 aktörer som skrivit under deklarationen. 

Vi åtog oss att 2020 – 2021 arbeta för att stärka barn och ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Vi har riktat oss till elever, lärare och beslutsfattare i kommunerna.

Vårt demokratistärkande skolprogram för högstadiet, Demokratiacceleratorn, har nått 721 elever, 54 lärare och 54 beslutsfattare i Stockholm, Värmdö och Örebro. Eleverna har fått ökade kunskaper för att skapa demokratisk förändring. Vi har genomfört kompetensutveckling  på distans om skolans demokratiuppdrag för 400 lärare. Tillsammans med Föreningen Norden har vi utvecklat ett program som bygger på elevernas delaktighet för att skapa en hälsofrämjande skolmiljö och har i det programmet nått 215 elever i Göteborg, Stockholm och Ronneby. Totalt har vi under perioden genomfört över 900 aktiviteter för en starkare demokrati.

Vi fortsätter vidare! Tillsammans bygger vi en starkare demokrati.

Läs mer om Kommitténs arbete och betänkande