Vad är Demokratiacceleratorn?

Demokratiacceleratorn är ett program, som ger unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Programmet riktar sig till årskurs 8 – 9 på högstadiet. Syftet med metoden är att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Tar tillvara ungas engagemang

I en tid av snabba komplexa förändringar och ökande polarisering, behöver demokratin byggas tillsammans med våra unga. Statistiken visar att ungas förtroende för politiker och institutioner sjunker, samtidigt som samhällsengagemanget ökar. Unga behöver tas tillvara som en positiv förändringskraft och vitalisera vår demokrati. Skolan har i detta sammanhang en central funktion för att bygga demokratiska medborgare. Den når alla barn och är basen för jämlika förutsättningar för deltagande i demokratin. 

Välintegrerat i undervisningen

Metoden är lätt att integrera i undervisningen och involverar alla elever, inte bara de mest motiverade. Den skapar relevans för eleverna genom att de får jobba med verkliga frågor i lokalsamhället och träffa beslutsfattare som vi tar in i klassrummet. Demokratiacceleratorn skapar även förutsättningar att driva faktisk förändring genom lokala ungdomsråd och elevråd. 

Program för högstadiet

Demokratiacceleratorn omfattar flera viktiga delar för att stärka elevernas demokratiska kunskaper och förmågor, exempelvis kunskap om den lokala demokratin, analys av samhällsfrågor, utveckling av kritiskt tänkande utifrån samtidens digitala verklighet, förmåga att lyssna, kompromissa, hitta gemensamma lösningar samt retorik.  Arbetet i klassrummet genomförs av lärare och elever med stöd av en material på en digital plattform. Modellen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Beroende på vilka önskemål och förutsättningar som kommunen har när det gäller projektledning och administrativt stöd, kan även det erbjudas.

Omfattning: 3 – 4 klasser (upp till 100 elever)
Målgrupp: åk 8 – 9
Tid: Undervisningen omfattar ca 6 veckor (samhällskunskap och svenska)
Med: Karin Aaseby och Helena Barrett
Pris: Enligt offert

I startpaketet ingår

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.