Vad är Demokratiacceleratorn?

Demokratiacceleratorn är en demokratistärkande metod för årskurs 8-9 och gymnasiet. Metoden ger unga kunskaper och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem genom att bland annat möta lokala beslutsfattare. 

Demokratiacceleratorn genomförs inom ordinarie undervisning och ligger i linje med läroplan och kursplaner. Vi utbildar lärare i samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk och förser dem med ett specialutformat digitalt undervisningsmaterial som de arbetar med tillsammans med eleverna under ca sex veckor. Vi stöttar också skolan med att starta upp och arrangerar det avslutande dialogmötet.

Metoden är utformad för att vara återkommande varje år och knyter samman skolan med den lokala demokratin i syfte att stärka ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen.

Tar tillvara ungas engagemang

I en tid av snabba komplexa förändringar och ökande polarisering, behöver demokratin byggas tillsammans med våra unga. Statistiken visar att ungas förtroende för politiker och institutioner sjunker, samtidigt som samhällsengagemanget ökar. Många unga vet inte heller hur man påverkar den lokala demokratin.

Unga behöver tas tillvara som en positiv förändringskraft och vitalisera vår demokrati. Skolan har i detta sammanhang en central funktion för att bygga demokratiska medborgare. Den når alla barn och är basen för jämlika förutsättningar för deltagande i demokratin. 

Genomförs inom ordinarie undervisning

Metoden är lätt att integrera i undervisningen och involverar alla elever, inte bara de mest motiverade. Den skapar relevans för eleverna genom att de får jobba med verkliga frågor i lokalsamhället och träffa beslutsfattare som vi tar in i klassrummet.

Demokratiacceleratorn skapar även förutsättningar att driva faktisk förändring genom lokala ungdomsråd och elevråd. Vi samarbetar med Elevernas riksförbund och kopplar samman dem med de skolor som vill utveckla sitt elevrådsarbete.

Ger tydligt stöd till undervisningen

Demokratiacceleratorn omfattar flera viktiga delar för att stärka elevernas demokratiska kunskaper och förmågor, exempelvis kunskap om den lokala demokratin, analys av samhällsfrågor, utveckling av kritiskt tänkande utifrån samtidens digitala verklighet, förmåga att lyssna, kompromissa, hitta gemensamma lösningar samt retorik. 

Vi utgår från centrala delar av kurserna i samhällskunskap och svenska samt svenska som andraspråk och har utvecklat ett specialutformat digitalt undervisningsmaterial som lärarna får tillgång till.

 Undervisningsmaterialet innehåller lektionsplaneringar, färdiga lektioner med presentationer och elevuppgifter samt mallar. Materialet är anpassat efter den lokala demokratin i deltagande skolors kommun.

Metoden och materialet är utformat på olika sätt för högstadiet respektive gymnasiet för att skapa bästa förutsättningar för respektive åldersgrupp att utveckla sina demokratiska förmågor och delaktighet. På högstadiet lägger vi större tyngdvikt vid argumentation och på gymnasiet lägger vi större tyngdpunkt på faktabaserad dialog i mindre grupper. På gymnasiet arrangerar vi också ett Demokratitorg dit vi bjuder in de politiska ungdomsförbunden och relevanta organisationer som eleverna får möta i samband med dialogmötet.

Genom Demokratiacceleratorn får skolan

Antal deltagare: 4 klasser eller mer
Målgrupp: åk 8 – 9 och gymnasiet (yrkesförberedande och högskoleförberedande program) 

Tid: Undervisningen omfattar ca 18 timmar (samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk)

Kostnad:  Kostnaden för kommunen varierar beroende på hur många skolor som deltar. Hör av dig så hittar vi vägar för samarbete. 

Kommuner som har arbetat med metoden

 
Karlskoga kommun
Österledskolan

Norrtälje kommun
Roslagsskolan

Stockholms stad
Bredängsskolan
Engelbrektsskolan
Fryshusets grundskola
Vällingbyskolan

Värmdö kommun
Kvarnbergsskolan
Gustavsbergs gymnasium
Värmdö tekniska gymnasium

Örebro kommun
Gumaeliusskolan
Navets skola
Viktoriaskolan

Metoden ger beslutsfattare underlag för beslut

För dig som beslutfattare ger Demokratiacceleratorn ett tydligt och strukturerat sätt att lyssna in och ta del av ungas perspektiv helt i linje med Barnkonventionen. Det finns goda möjligheter att väva in Demokratiacceleratorn i kommunens arbete med ungdomsinflytande och medborgardialog. Vi arbetar nära kommunens ungdomsråd eller motsvarande om det finns i kommunen.

Röster från elever:

Vad är det viktigaste du har lärt dig genom Demokratiacceleratorn?

“Att vi ungdomar kan vara med och påverka samhället”.
Navets skola, Örebro 

“Att samarbeta med andra människor för att tillsammans hitta lösningar till problem.”  
Engelbrektsskolan, Stockholm 

“Att politikerna som kom verkligen lyssnade på oss.”
Bredängsskolan, Stockholm 

“Att man måste vara insatt och våga ta ställning samt föra fram det till rätt personer som kan skapa en förändring.”
Gustavsbergs gymnasium och Värmdö tekniska gymnasium

“Att lyssna på allas åsikter och att inte döma lika snabbt som jag gjorde innan.”
Fryshuset, Stockholm

Metoden har utvecklats med stöd från

         

Från dialogmöte på Gumaeliusskolan i Örebro

SVT Örebro rapporterar

Pedagog Örebro rapporterar

Från dialogmöte på Bredängsskolan i Stockholms stad

SVT Stockholm rapporterar


Från dialogmöte på Navets skola i Örebro

P4 Örebro

SVT Örebro rapporterar

Artikel i Dagens Nyheter om skolprogrammet Demokratiacceleratorn

TV4 PostkodMiljonären uppmärksammar Demokratiacceleratorn i projekt Uppdrag Demokrati

Från dialogmöte på Farstavikens skola i Värmdö

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.